โครงการก่อสร้างหมู่บ้านเด็กของสภากาชาดไทย

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง

19 ไร่ 1 งาน 12.7 ตารางวา ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ความเป็นมา

ก่อสร้างหมู่บ้านเด็กเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับเด็กกำพร้า

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/6437

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา

ปีที่เริ่มโครงการ:

0