ตำบลพร่อน : โครงการประตูระบายน้ำปลายคลองมูโนะ(ประตูระบายน้ำปูยู)

พระราชดำริในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่ตั้ง

ตำบลพร่อน ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ความเป็นมา

ก่อสร้างประตูระบายน้ำปลายคลอง มูโนะ (ปูยู) ช่องระบายน้ำ กว้าง 6 เมตร สูง 5.5 เมตร จำนวน 4 ช่อง ระบายน้ำได้ สูงสุด 200 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/7829

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2523