โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยต้นงุ้น

พระราชดำริในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่ตั้ง

ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำห้วยต้นงุ้นไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551 เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรบ้านป่าสา หมู่ที่ 6 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรและปศุสัตว์ ตามที่นายนา จันทร์ตาวงศ์ กำนันตำบลป่าซาง ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/4453

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2554