โครงการขุดลอกลำพังชู

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

สถานที่ตั้ง

ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านปอพาน หมู่ ๑๔ ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ให้มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคตลอดปี ซึ่งเป็นการยกฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/7259

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2548