โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง

พระราชดำริในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่ตั้ง

ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ความเป็นมา

อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/4427

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2559