บ้านกำพี้ หมู่ที่ 12 ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม : โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านกำพี้

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

สถานที่ตั้ง

บ้านกำพี้ หมู่ที่ 12 ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2548 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำพี้ หมู่ที่ 1และราษฎรบ้านแควน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านกำพี้ขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงให้มีแหล่งจ้างแรงงาน แหล่งผลิตอาหาร และให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้อง

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/7267

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2549