โครงการฝายบ้านดอนปออันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่ตั้ง

บ้านดอนปอ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายบ้านดอนปอไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.3/20241 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2553

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ผลการดำเนินงาน ปี 2555
ก่อสร้างฝายคอนกรีต (Ogee weir) ขนาดความสูง 3.50 เมตร สันฝายยาว 40 เมตร พร้อมขุดลอกลำน้ำบริเวณหน้าฝาย ขนาดกว้าง 8 เมตร ความลึกเฉลี่ย 6.5 เมตร ระยะทาง 900 เมตร โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนสิงหาคม 2555

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/8693

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2555