โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลุงพร้อมระบบส่งน้ำ

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง

อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตำบลnull อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ความเป็นมา

อ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/8743

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2556