โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง

ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ความเป็นมา

ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหาร

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

ปีที่เริ่มโครงการ:

2561