พื้นที่จะก่อสร้างฝาย
พื้นที่จะก่อสร้างฝาย

โครงการฝายบ้านสำราญอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถานที่ตั้ง

ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

เรื่องเดิม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายบ้านสำราญ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ สำนักราชเลขาธิการได้ติดตามการดำเนินงานโครงการคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายน้ำล้นบ้านสำราญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 และพบว่าฝายบ้านสำราญ ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นฝายกั้นลำห้วยสามหมอบริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิ มีสภาพชำรุดเสียหายไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ ทำให้ราษฎรขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร (หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.3/23043 ลงวันที่ 15 กันยายน 2557)

พื้นที่ได้รับประโยชน์

จำนวน (ไร่) ฤดูฝน จำนวน (ไร่) ฤดูแล้ง จำนวน (หมู่บ้าน) จำนวน (ครัวเรือน) จำนวน (คน)
4500 ไร่ 3000 ไร่ 13 หมู่บ้าน 4990 ครัวเรือน 10720 คน

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ผลการดำเนินงานปี 2560
กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดสันโค้งขนาด ความสูง 5 เมตร ยาว 60 เมตร เพื่อทดแทนฝายบ้านสำราญ (เดิม) ที่ชำรุดเสียหายทดน้ำส่งไปยังคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายของฝายบ้านสำราญ เนื่องจากมีพายุโซนร้อน “เซินกา” ทำให้เกิดน้ำท่วมไหลหลากส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในลำห้วยสามหมอยังคงมีน้ำปริมาณมากจึงไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานเบื้องต้น คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2561

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2560