พื้นที่จะก่อสร้างฝาย

โครงการฝายบ้านสำราญอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่ตั้ง

ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายบ้านสำราญ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ สำนักราชเลขาธิการได้ติดตามการดำเนินงานโครงการคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายน้ำล้นบ้านสำราญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 และพบว่าฝายบ้านสำราญ ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นฝายกั้นลำห้วยสามหมอบริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิ มีสภาพชำรุดเสียหายไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ ทำให้ราษฎรขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร (หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.3/23043 ลงวันที่ 15 กันยายน 2557)

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ผลการดำเนินงานปี 2560
กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดสันโค้งขนาด ความสูง 5 เมตร ยาว 60 เมตร เพื่อทดแทนฝายบ้านสำราญ (เดิม) ที่ชำรุดเสียหายทดน้ำส่งไปยังคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายของฝายบ้านสำราญ เนื่องจากมีพายุโซนร้อน “เซินกา” ทำให้เกิดน้ำท่วมไหลหลากส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในลำห้วยสามหมอยังคงมีน้ำปริมาณมากจึงไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานเบื้องต้น คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2561

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2560