โครงการอ่างเก็บน้ำวัดป่าหลวงปู่สาย

พระราชดำริในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่ตั้ง

บ้านน้ำโมง ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการ อ่างเก็บน้ำวัดป่าหลวงปู่สาย บ้านน้ำโมง ตำบลบุญทัน จังหวัดหนองบัวลำภู ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ พระอธิการอัมพร กตปุญโญ สำนักสงฆ์หลวงปู่สาย ขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบริเวณสำนักสงฆ์หลวงปู่สายหรือบริเวณหมู่บ้านน้ำโมง ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.3 / 21838 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2549

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/6783

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2552