โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง

ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

ความเป็นมา

พัฒนาการเกษตร

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

ปีที่เริ่มโครงการ:

2561