พื้นที่จะดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านหัวทำนบยุบใหญ่ พื้นที่ 90 ไร่
ปรับปรุงคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ความยาว 1,445 เมตร

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหัวทำนบยุบใหญ่พร้อมอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถานที่ตั้ง

ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

เรื่องเดิม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหัวทำนบยุบใหญ่พร้อมอาคารประกอบ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายสลัด หาญกล้า ราษฎรตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ได้ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหัวทำนบยุบใหญ่ ตำบลหนองบุนนาก เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร (หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.3/19496 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558)

พื้นที่ได้รับประโยชน์

จำนวน (ไร่) ฤดูฝน จำนวน (ไร่) ฤดูแล้ง จำนวน (หมู่บ้าน) จำนวน (ครัวเรือน) จำนวน (คน)
800 ไร่ 300 ไร่ - 698 ครัวเรือน -

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ผลการดำเนินงานปี 2560
กรมชลประทาน ดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหัวทำนบยุบใหญ่พื้นที่ประมาณ 90 ไร่ ความลึกเฉลี่ยประมาณ 3.50 เมตร พร้อมปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น จำนวน 1 แห่ง ทำนบดิน ความยาว 570 เมตร และปรับปรุงคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ความยาว 1,445 เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานเบื้องต้น คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2561

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2560