โครงการพัฒนาพื้นที่เขาสามสิบ

พระราชดำริในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่ตั้ง

บ้านเขาสามสิบ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ความเป็นมา

ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ราษฎร ตลอดจนการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  • กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  • กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาด้านอื่น ๆ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2525