อบรมให้ความรู้การเลี้ยงไก่ไข่แก่เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา
ดำเนินการสร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่ไข่ โดยนักการ และชาวบ้าน
ส่งมอบไก่ไข่ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ และอาหารสำหรับไก่ไข่โรงเรียนโคกมะลิวิทยา
ส่งมอบไก่ไข่ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ และอาหารสำหรับไก่ไข่ โรงเรียนโคกมะลิวิทยา
ส่งมอบไก่ไข่ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ และอาหารสำหรับไก่ไข่ โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา
ตรวจสอบและส่งมอบวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้กับกลุ่มเกษตรกร

โครงการโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่ตั้ง

ตำบลสงเปลือย ตำบลคุ้มเก่า ตำบลหนองผือ ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ตำบลกุดปลาค้าว และตำบลสระพังทอง ตำบลnull อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระราชดำริ ให้พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกของราษฎร โดยการขุดสระกักเก็บน้ำตามแนวทฤษฎีใหม่ ในบริเวณพื้นที่ที่ราษฎรน้อมเกล้าฯ ถวาย จำนวน 13 ไร่ 3 งาน ที่บ้านแดนสามัคคี ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่โครงการดังกล่าว และได้มีพระราชดำริให้ขยายผลการดำเนินงานโครงการไปสู่ราษฎรในบริเวณใกล้เคียง

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ปี 2559
เป็นการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ พัฒนากลุ่มให้เกิดความเข้มแข็ง มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มฮักแพง-แบ่งปัน อำเภอเขาวง มีสมาชิกประมาณ 700 ราย โดยสมาชิกทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดของเกษตรกร โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ พึ่งตนเอง พึ่งพากันเอง สร้างภาคีเครือข่าย และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปัจจุบันยังคงมีกระบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม
• สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมให้ความรู้ให้แก่ครูและนักเรียนผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อให้มีความรู้และเข้าใจในหลักการเลี้ยงและการสุขาภิบาลไก่ไข่ โดยอบรม ณ โรงเรียนโคกมะลิวิทยา และ โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา ในวันที่ 21 กันยายน 2559 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยคุณครู 4 คน นักเรียน 20 คน รวม 24 คน พร้อมส่งมอบปัจจัยการผลิต วัสดุ-สิ่งของตามโครงการฯ ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 โรงเรียน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
• สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงโค – กระบือ ที่สนใจเพื่อส่งเสริมเกษตรกร ให้มีการเก็บสำรองเสบียงสัตว์ ไว้ใช้เลี้ยงโค-กระบือ และจำหน่ายเป็นรายได้ ในช่วงขาดแคลนเสบียงอาหารสัตว์ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพและความพร้อม โดยจัดเป็นพื้นที่ขยายผลการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มเกษตรกรโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือโคกมะลิ
บ้านโคกมะลิ หมู่ที่ 2 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
2. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลสระพังทอง
บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 4 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกร จดทะเบียนกลุ่ม เพื่อการบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่มเกษตรกร แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการและปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักวิธีปฏิบัติที่กำหนด รวมทั้งจัดให้ความรู้ให้แก่เกษตรกรในการใช้งานของเครื่องมือในการ อัดฟางแห้ง หญ้าแห้ง เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจ มีทักษะในหลักการ พร้อมส่งมอบ วัสดุ-ครุภัณฑ์ตามโครงการฯ ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 กลุ่ม เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ประกอบด้วย เชือกสำหรับมัดหญ้าแห้ง ฟางแห้งอัดฟ่อน จำนวน 60 ม้วน เครื่องอัดฟ่อนหญ้าแห้ง ฟางแห้ง พร้อมเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 9 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาด้านอื่น ๆ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2559


เอกสารโครงการเพิ่มเติมที่ Download ได้