โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง

บ้านย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลnull อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ความเป็นมา

ดำเนินการสำรวจและปลูกพันธุ์ ไม้หอมหายากเพื่อเป็นการอนุรักษ์

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านการเกษตร

ปีที่เริ่มโครงการ:

2535