โครงการสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง

ตำบล โนนก่อ อำเภอ สิรินธร จังหวัด อุบลราชธานี ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ความเป็นมา

-

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2559