โครงการสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง

ตำบล โนนก่อ อำเภอ สิรินธร จังหวัด อุบลราชธานี ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่องเดิม

-

พื้นที่ได้รับประโยชน์

จำนวน (ไร่) ฤดูฝน จำนวน (ไร่) ฤดูแล้ง จำนวน (หมู่บ้าน) จำนวน (ครัวเรือน) จำนวน (คน)
10 ไร่ - - - -

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2559