โครงการจัดหาน้ำตำบลมะกอกเหนือ

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

สถานที่ตั้ง

ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ความเป็นมา

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาช่วยเหลือราษฎร กรณี นายเฉวียน หมวดทอง ตัวแทนชาวนาตำบลพนางตุง และ นายวิจักษณ์ อินทรสมบัติ กำนันตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีหนังสือขอพระราชทานน้ำเพื่อการเกษตร โดยขอให้กรมชลประทานพิจารณาความเหมาะสมก่อน และพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป(ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0010/7247 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2545)

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/8258

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

0