จุดก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
คลองส่งน้ำดาดคอนกรีตดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองโน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่ตั้ง

ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองโน ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมคลองส่งน้ำบริเวณบ้านหนองโน หมู่ที่ 8 ตำบลนาหว้า เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.3/17135 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2555)

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ผลการดำเนินงานปี 2559
กรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำแบบแพสูบน้ำ พร้อมท่อส่งน้ำ บริเวณบ้านหนองโน จำนวน 1 สถานี พร้อมก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ 2 สาย ความยาวรวม 7,038 เมตรและก่อสร้างบ่อพักน้ำ 1 แห่ง กระจายน้ำจากจุดหัวจ่ายน้ำตามแนวท่อรวม 80 แห่ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2560