โครงการโครงการศิลปาชีพศึกษาพัฒนาไหมไทยพื้นบ้าน ไหมดาหลา และแมลงทับ

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

สถานที่ตั้ง

บ้านคลองหมี หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ความเป็นมา

ก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงแมลงทับ, ก่อสร้างระบบน้ำอุปโภคและน้ำสำรอง, ก่อสร้างโรงเลี้ยงไหมขนาด 4x8 เมตร มีห้องเก็บ, โรงเลี้ยงไหมดาหลา ผลิตไข่ไหมและ/หรือเลี้ยงไหม ขนาด 4x8 เมตร พร้อมห้องเก็บพัสดุและวัสดุอุปกรณ์เลี้ยงไหม,ก่อสร้างกรงเลี้ยงแมลงทับ ใบหม่อน พร้อมวัสดุอุปกรณ์เลี้ยงไหม

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

เป็นสถานที่ทดลอง สาธิต การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และการเลี้ยงแมลงทับ การจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น ราษฎรในพื้นที่ 9,254 ครัวเรือน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2555