โครงการโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้บริเวณสระเก็บน้ำทับกุงของสำนักสงฆ์ถ้ำเพียอินทร์

พระราชดำริในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่ตั้ง

อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ตำบลnull อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

ความเป็นมา

ขุดสระเก็บน้ำและคันดินพร้อมอาคารประกอบ ปลูกฟื้นฟูเสริมป่าต้นน้ำ 250 ไร่ ก่อสร้างฝายแบบผสมผสาน 25 แห่ง จัดฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 1 รุ่น เพาะชำกล้าไม้และกล้าแฝก 75,000 กล้า

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ทำให้พระภิกษุ และราษฎรในบริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 9 หมู่บ้าน 1,782 ครัวเรือน 6,588 คน มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ และเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ปีที่เริ่มโครงการ:

2559