พื้นที่จะก่อสร้างประตูระบายน้ำโคกมะตูม ทดแทนฝายเดิมที่ชำรุด
คลองลัดฝายโคกมะตูม ความยาว 6,000 เมตร ที่จะดำเนินการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารระบายน้ำ

โครงการประตูระบายน้ำโคกมะตูม และก่อสร้างอาคารระบายน้ำ คลองลัดฝายโคกมะตูมพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง

ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

เรื่องเดิม

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านหนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้พิจารณาความเหมาะสมในการแก้ปัญหาทั้งลุ่มน้ำลำปลายมาศ เนื่องจากในพื้นที่บริเวณนี้ยังประสบปัญหาเรื่องน้ำหลายตำบล

พื้นที่ได้รับประโยชน์

จำนวน (ไร่) ฤดูฝน จำนวน (ไร่) ฤดูแล้ง จำนวน (หมู่บ้าน) จำนวน (ครัวเรือน) จำนวน (คน)
2600 ไร่ 500 ไร่ 5 หมู่บ้าน 637 ครัวเรือน 2970 คน

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ผลการดำเนินงาน
กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำในลำปลายมาศ ทดแทนฝายโคกมะตูมเดิมที่ชำรุด พร้อมทั้งขุดลอกลำน้ำประมาณ 258,800 ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างทำนบดินพร้อมอาคารประกอบในบริเวณหน้าประตูระบายน้ำ นอกจากนี้ ยังจะปรับปรุงสภาพคลองลัดฝายโคกมะตูม ความยาว 6,000 เมตร และก่อสร้างอาคารระบายน้ำตามแนวคลอง จำนวน 4 แห่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานเบื้องต้น คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2561

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2560