พื้นที่จะขุดลอกแก้มลิงหนองซุงพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำ
พื้นที่จะขุดลอกแก้มลิงหนองซุงพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำ

โครงการแก้มลิงหนองซุงพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถานที่ตั้ง

ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

เรื่องเดิม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการแก้มลิงหนองซุงพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำหนองซุง (สาขากุดแห่) พร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อช่วยเหลือราษฎร หมู่ที่ 4 บ้านห้วยผักขะ และหมู่ที่ 22 บ้านห้วยผักขะเหนือ ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร (หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.3/26186 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557)

พื้นที่ได้รับประโยชน์

จำนวน (ไร่) ฤดูฝน จำนวน (ไร่) ฤดูแล้ง จำนวน (หมู่บ้าน) จำนวน (ครัวเรือน) จำนวน (คน)
700 ไร่ 300 ไร่ - 366 ครัวเรือน 1710 คน

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ผลการดำเนินงานปี 2560
กรมชลประทาน ดำเนินการขุดลอกแก้มลิงหนองซุง พื้นที่ 50 ไร่ ลึก 3.50 เมตร ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบท่อส่งน้ำ 4 สาย ความยาวรวม 4,450 เมตร และก่อสร้างบ่อพักน้ำ 1 แห่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานเบื้องต้น คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2561

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2560