จุดซ่อมแซมปรับปรุงฝาย
จุดซ่อมแซมคลองส่งน้ำเดิม
จุดซ่อมแซมคลองส่งน้ำเดิม

โครงการปรับปรุงฝายสันติวรญาณพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่ตั้ง

ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการปรับปรุงฝายสันติวรญาณพร้อมระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ พระครูสุทธิธรรมสังวร เจ้าอาวาสวัดท่าวังหิน ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ขอพระราชทานโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นบริเวณ วัดท่าวังหิน เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร และอุปโภคบริโภค (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.3/2404 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559)

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ผลการดำเนินงานปี 2559
กรมชลประทาน ได้ดำเนินการปรับปรุงฝายพร้อมอาคารประกอบ โดยก่อสร้างทำนบซองดินชั่วคราว ซ่อมแซมลาดด้านท้ายฝาย ซ่อมแซมหินก่อด้านท้ายฝาย ฝั่งซ้าย ซ่อมแซมคลองส่งน้ำเดิม จำนวน 2 สาย ปรับปรุงคลองส่งน้ำใหม่ ความยาว 550 เมตร และซ่อมแซมท่อส่งน้ำไปบ่อพักพร้อมขุดลอกบ่อพักน้ำ จำนวน 2 แห่ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2559