พื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
คลองส่งน้ำดาดคอนกรีต

โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง

ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย
เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำริ
ให้กรมชลประทาน จัดสร้างระบบสูบน้ำ อาคารโรงสูบน้ำ พร้อมทั้งก่อสร้างหอถังสูง เพื่อสูบน้ำเข้าแปลงเกษตรและสระน้ำภายในโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์ และการเกษตร

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ผลการดำเนินงานปี 2560
กรมชลประทาน ดำเนินการก่อสร้างสถานีเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าชนิดหอยโข่ง บ่อสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง พร้อมติดตั้งหอถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ถัง รวมความจุทั้งหมด 10 ลูกบาศก์เมตร และระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ท่อชนิด PVC ชั้น 8.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร ความยาวรวม 380 เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานเบื้องต้น คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2561

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2560