โครงการฝายทดน้ำห้วยโคน

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

สถานที่ตั้ง

บ้านนาโอ ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ความเป็นมา

เป็นฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เก็บกักน้ำในลำห้วย โดยขุดลอกด้านหน้าฝายยาว
๑,๐๐๐ ม.เพื่อเพิ่มปริมาณเก็บ

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2560