โครงการฝายทดน้ำห้วยโคน

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

สถานที่ตั้ง

บ้านนาโอ ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

เรื่องเดิม

เป็นฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เก็บกักน้ำในลำห้วย โดยขุดลอกด้านหน้าฝายยาว
๑,๐๐๐ ม.เพื่อเพิ่มปริมาณเก็บ

พื้นที่ได้รับประโยชน์

จำนวน (ไร่) ฤดูฝน จำนวน (ไร่) ฤดูแล้ง จำนวน (หมู่บ้าน) จำนวน (ครัวเรือน) จำนวน (คน)
- - - - -

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2560