กำแพงกันดินด้านข้างที่ชำรุดเสียหาย
ฝายห้วยฮี้ ขนาดความกว้าง 65 เมตร สูง 3 เมตร

โครงการซ่อมแซมฝายห้วยฮี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่ตั้ง

ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับโครงการซ่อมแซมฝายห้วยฮี้ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ พระวิชัยธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ วัดเซกาเจติยาราม ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำหนองแวง ตำบลเซกา พร้อมก่อสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค (หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.3/1933 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559)

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ผลการดำเนินงานปี 2560
กรมชลประทาน ดำเนินการซ่อมแซมฝายห้วยฮี้ ขนาดความกว้าง 65 เมตร สูง 3 เมตร โดยทุบรื้อคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ซ่อมแซมบางส่วนที่คอนกรีตเสริมเหล็กแตกเสียหาย และปรับปรุงลาดท้ายฝายและกำแพงกันดินด้านข้าง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมงานเบื้องต้น คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2561

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2560