ขณะดำเนินการก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น
อาคารระบายน้ำล้นฝายบ้านหนองโดนก่อสร้างแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำฝายบ้านหนองโดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง

บ้านหนองโดน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จไพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์พัฒนาการพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่าให้กรมชลประทานพิจารณาแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกรผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน บ้านหนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ทำให้ ผลผลิตข้าวได้รับความเสียหาย

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ผลการดำเนินงานปี 2558
ดำเนินการก่อสร้างอาคารระบายน้ำ ขนาด 6.00 X 4.00 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร

ทำให้ราษฎร 4 หมู่บ้าน 2 ตำบล ได้แก่ บ้านหนองโดนฝายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองโดน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโดน และบ้านยาง หมู่ที่ 1 บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ รวมประชากร 603 ครัวเรือน 2,925 คน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตร จำนวน 2,800 ไร่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/8953

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2558


เอกสารโครงการเพิ่มเติมที่ Download ได้