โครงการสถานสงเคราะห์คนชรา (ขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า)

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง

ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ความเป็นมา

สวัสดิการสังคม

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/6436

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา

ปีที่เริ่มโครงการ:

0