โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรบ้านทุ่งนาน้อย

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

สถานที่ตั้ง

ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ความเป็นมา

สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านธารทองเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดำเนินการสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่ปี 2546 และเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2552 สำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือขอให้ กรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งนาน้อย ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหมู่บ้านข้างเคียงสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ เนื่องจากราษฎรประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/4452

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2554