โครงการฝายคลองแงะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่ตั้ง

ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ความเป็นมา

ก่อสร้างฝายคลองแงะ

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/8368

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2546