โครงการฝายห้วยน้อย (ห้วยค้อ)

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

สถานที่ตั้ง

ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโคกก่อง ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ทรงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจตรวจสอบความต้องการของราษฎรบ้านหนองบัวและบ้านหนองสระ ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ที่ได้ขอพระราชทานแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร (หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๑๐/๘๕๘๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๕)

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/7258

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2547