เตรียมพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
สภาพพื้นที่บริเวณกุดเดือนไก่ที่จะดำเนินการขุดลอก
แผนที่โครงการ

โครงการขุดลอกกุดเดือยไก่พร้อมอาคารประกอบ

พระราชดำริในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่ตั้ง

ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับโครงการขุดลอกกุดเดือยไก่พร้อมอาคารประกอบไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการที่ รล 0005.3/20245 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2553

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ผลการดำเนินงานปี 2555
จะดำเนินการขุดลอกกุดเดืแยไก่ โดยขุดลึกจากดินเดิม 3 เมตร และทำคันดินรอบหนอง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,954 เมตร พร้อมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำจำนวน 4 บาน และติดตั้งเครื่องกว้านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2556

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/8650

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2555