โครงการปรับปรุงพื้นที่สภาการศึกษามหามงกุฎราชวิทยาลัย นครปฐม

พระราชดำริในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่ตั้ง

ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ความเป็นมา

คมนาคม สื่อสาร

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/6432

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร

ปีที่เริ่มโครงการ:

0