โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจันทรวงศ์

พระราชดำริในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่ตั้ง

ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจันทรวงศ์ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ นายอังคาร แสงสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน ทองสัมฤทธิ์ หมู่ ๑๕ ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขอพระราชทานพระมหากรุณา เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร (หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๐๕/๑๑๓๔๒ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๕)

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/7194

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2552