โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเอียน

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง

อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตำบลnull อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ความเป็นมา

พัฒนาแหล่งน้ำ ราษฎรมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในฤดูฝน 1,610 ไร่ และในฤดูแล้ง 500 ไร่

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/8748

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2556