โครงการโครงการฝายห้วยจันลัน 2

พระราชดำริในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่ตั้ง

อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลnull อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ความเป็นมา

อาคารฝายทดน้ำ จำนวน 1 แห่ง ปรับปรุงทางลำเลียง จำนวน 1 งาน สูบน้ำระหว่างก่อสร้าง จำนวน 1 งาน พร้อมทั้งขุดลอกลำห้วย ความลึก 1.5 เมตร ยาว 1,000 เมตร

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

แก้ไขการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูฝน 980 ไร่ ฤดูแล้ง 50 ไร่ ตลอดจนการเลี้ยงปศุสัตว์ ราษฎรจำนวน 150 ครัวเรือน 600 คน มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2559