โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรบ้านหนองแรด

พระราชดำริในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่ตั้ง

บ้านหนองแรดใต้ ตำบลหนองแรด อภเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ความเป็นมา

ประตูระบายน้ำ สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรเพื่อทำการเกษตร จำนวน 7 หมู่บ้าน 5,000 ไร่ และช่วยบรรเทาปัญหาในฤดูฝน

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/4424

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2552