ตำบลสงเปลือย ตำบลคุ้มเก่า ตำบลหนองผือ ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ตำบลกุดปลาค้าว และตำบลสระพังทอง : โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่

พระราชดำริในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่ตั้ง

ตำบลสงเปลือย ตำบลคุ้มเก่า ตำบลหนองผือ ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ตำบลกุดปลาค้าว และตำบลสระพังทอง ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้พิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกของราษฎร โดยการขุดสระกักเก็บน้ำตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ในบริเวณพื้นที่ที่ราษฎรน้อมเกล้าถวาย จำนวน 13 ไร่ 3 งาน ที่บ้านแดนสามัคคี ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่โครงการดังกล่าว และได้พระราชทานพระราชดำริ ให้ขยายผลการดำเนินงานโครงการไปสู่ราษฎรในบริเวณใกล้เคียง

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

เป็นการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ พัฒนากลุ่มให้เกิดความเข้มแข็ง มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่ม
ฮักแพง-แบ่งปัน อำเภอเขาวง มีสมาชิกประมาณ ๗20 คน โดยสมาชิกทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดของเกษตรกร โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ พึ่งตนเอง พึ่งพากันเอง สร้างภาคีเครือข่าย และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปัจจุบันยังคงมีกระบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดอบรมความรู้ทักษะการประกอบอาชีพการเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรจำนวน 50 คน
กิจกรรมที่ 2 : อำเภอเขาวง ได้จัดกิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรต้นแบบ และให้เกษตรกรรายใหม่
ได้มีความเข้าใจแนวทางการพัฒนาพื้นที่อำเภอเขาวงอย่างชัดเจน และทั่วถึง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน
กิจกรรมที่ 3 : โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ดำเนินการก่อสร้างระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) จำนวน 2 แห่ง สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ ทำการเกษตร จำนวน 200 ไร่
กิจกรรมที่ 4 : สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการส่งเสริม การปลูกพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและเก็บเมล็ดพันธุ์หลังนา จำนวน 500 ไร่
กิจกรรมที่ 5 : อำเภอเขาวง ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
สู่การเป็นแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 100 คน
กิจกรรมที่ 6 : อำเภอเขาวง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพข้าวเหนียว เขาวง (ข้าว GI) โดยจัดซื้อเครื่องนวดข้าวชนิดต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้าขึ้นไป อัตราการทำงาน 1-2 ตัน/ชั่วโมง จำนวน 1 เครื่อง
กิจกรรมที่ 7 : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึก 58 เมตร จำนวน 1 แห่ง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้แก่เกษตรกร
กิจกรรมที่ 8 : สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมสร้างอาหารโปรตีนในโรงเรียน (การเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก) โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์สัตว์น้ำ/อาหาร/ปัจจัยการผลิต) ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอเขาวง จำนวน 5 แห่ง
กิจกรรมที่ 9 : โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสิมคุ้มเก่า ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน ปูกระเบื้องพื้น เปลี่ยนหลังคา ชายคา หลังคาห้องเก็บของโรงฝึกงาน ตีฝ้าเพดาน ซ่อมแซมผนังด้านหลัง เปลี่ยนระบบแสงสว่างภายในอาคาร และติดตั้งพัดลมเพดาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาด้านอื่น ๆ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2535