โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง

บ้านเทพภูเงิน /บ้านห้วยเวียงงาม /บ้านเมืองทอง /บ้านนาชมภู ตำบลนายูง / ตำบลโตนทอง/ ตำบลบ้านก้อง/ตำบลน้ำโสม อำเภอนายูง /อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

ความเป็นมา

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและผลิตอาหารที่คุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนเฝ้าระวังและติดตามทางโภชนา การรวมทั้งการตรวจสุขภาพ

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/การศึกษา

ปีที่เริ่มโครงการ:

2523