โครงการโครงการแก้มลิง

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง

บ้านโป่งค่อม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ตำบลnull อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ความเป็นมา

ขุดสระเก็บน้ำในลักษณะแก้มลิงซึ่งจะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำที่ไหลบ่าเข้าท่วมในพื้นที่ โดยมีความจุของสระ 547,970 ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างอาคารรับน้ำระบายน้ำ 2 แห่ง

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร ให้แก่ราษฎรบ้านโปร่งค่อมและบริเวณหมู่บ้านใกล้เคียง เพิ่มปริมาณน้ำใช้ประโยชน์ 450,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2557