โครงการสถานีสูบน้ำบ้านใหม่ท่าเรือ

พระราชดำริในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่ตั้ง

ตำบลมะเด็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าบ้านใหม่ท่าเรือไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลสันมะเค็ด ซึ่งขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ตามที่นายบุญฤทธิ์ วงศ์ประเสริฐ ราษฎรตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดพะเยา และคณะ ขอพระราชทานพระมหากรุณา

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/4454

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2554