ขุดลอกหนองปลิงและบดอัดคันดินรอบ (ปี 2557)
ขุดลอกหนองปลิงดำเนิการแล้วเสร็จ (ปี 2557)

โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์หนองปลิงและอาคารประกอบ

พระราชดำริในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่ตั้ง

บ้านหนองปลิง หมู่ 6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุราโปรดเกล้าฯ รับโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประดยชนืหนองปลิงและอาคารประกอบ ไว้เป็นดครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ขอพระราชทานโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร และอุปโภคบริโภค (ตามหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0008.3/3959 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2554)

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ผลการดำเนินงานปี 2557
ขุดลอกหนองปลิงพร้อมขนย้ายดินทิ้งและเกลี่ยตบแต่ง ปริมาณดินขุด 74,010 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างอาคารรับน้ำและบันไดหินก่อ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/8883

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  • กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2554