โครงการฝายห้วยป่าช้า

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

สถานที่ตั้ง

ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ความเป็นมา

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่บ้านโคกก่อง ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม และมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความต้องการของราษฎรบ้านโคกก่อง หมู่ ๗ ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม และหมู่บ้านใกล้เคียง ที่ได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องแหล่งน้ำ โดยพิจารณา ให้ความช่วยเหลือตาม แต่เห็นสมควรและเหมาะสม เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร ผหนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๑๐/๘๕๘๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๕)

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/7260

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2547