โครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านสันนา

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง

บ้านสันนา ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ความเป็นมา

ขุดลลอกคลองส่งน้ำ

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/4450

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2552