โครงการขุดลอกบึงแพง

พระราชดำริในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่ตั้ง

บ้านแพง หมู่ที่ 1,9,11,13,14 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ความเป็นมา

ขุดลอกบึงแพงเนื้อที่ 54 ไร่ ปริมาตรดินขุด 201,090 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับปรุงระดับอาคารระบายน้ำล้นเพิ่มขึ้น 0.30 เมตร ทำให้ราษฎร 5 หมู่บ้าน จำนวน 749 ครอบครัว มีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี สามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 1,000 ไร่ ในฤดูฝน และประมาณ 500 ไร่ในฤดูแล้ง

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/7256

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2554