โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านเสาแดง(งานอนุรักษ์ฟื้นฟู)

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

สถานที่ตั้ง

บ้านเสาแดง ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแจ่มหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ความเป็นมา

สิ่งแวดล้อมสนับสนุนน้ำและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่สมดุลตลอดจนเป็นแหล่งอาหารของราษฎร

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/5492

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ปีที่เริ่มโครงการ:

2547