โครงการฝายแม่งาวพร้อมระบบส่งน้ำบ้านประชาภักดีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระราชดำริในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่ตั้ง

อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ความเป็นมา

ฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 6 เมตร สูง 1.20 เมตร
ระบบส่งน้ำความยาวรวม 4,798 เมตร และถังพักน้ำ ขนาดความจุ 150 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 แห่ง

Link URL

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://km.rdpb.go.th/Project/View/8455

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

ประเภทโครงการพัฒนา:

โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

ปีที่เริ่มโครงการ:

2555