ศูนย์เรียนรู้ กอ.รมน.-กศน.
กศน.ตำบลโคกสว่าง
หน่วยงาน
กอ.รมน.-กศน.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ด้านความมั่นคง
ปีที่จัดตั้ง
2558
รางวัล
9 หมู่ 4 ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
นายพีรศิน เนตรหาญ
083-3548078
-
ผู้ประสานงาน
-
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลโคกสว่าง
ปราชญ์ นางสำอาง จำปาเทศ
เบอร์โทร 085-9927302
สิ่งที่ถ่ายทอดได้ การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -