ศูนย์เรียนรู้ กอ.รมน.-กศน.
กศน.ตำบลหรเทพ
หน่วยงาน
กอ.รมน.-กศน.
ด้าน/ประเภท/ชนิด
ด้านความมั่นคง
ปีที่จัดตั้ง
2558
รางวัล
-
1 ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
นำทางบนแผนที่  
ผู้รับผิดชอบศูนย์
น.ส.ศรศมน รักงาม
Sonsamon2508@gmail.com
0819272715
036201393
-
-
ผู้ประสานงาน
น.ส.ศรศมน รักงาม
0819272715
036201393
-
-

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง/รายละเอียด

-************************กรุณากรอกข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ตามคู่มือ หน้าที่ 12***********************************

เอกสารเพิ่มเติมที่ Download ได้

  • -